reede, mai 03, 2013

Koolituskursuse info

Kovisionikoolituskursus - põnev ja huvitav, kindlasti väga vajalik. Läheks isegi, kui... Loodan, et blogi lugejate seas leidub keegi, kellele see koolituskursus huvi pakub :)

                                         International Supervision and Coaching Institute
                                                 kutsub osalema koolituskursusel


KOVISIOONIGRUPI JUHTIMINE
Kuidas ühiselt leida lahendusi keerukatele juhtumitele? Kuidas saada abi ja toetada üksteist? Kuidas
vaidlemise, targutamise, õpetamise, enesekaitsmise, süüdistamise asemel õppida? Kuidas ennetada
läbipõlemist? Kuidas leida uusi vaatenurki, lahendusi ja võimalusi üheskoos ja samal ajal kiirelt ning
efektiivselt? Kuidas tõsta klienditöö kvaliteeti grupis olemasoleva tarkuse väljatöömise abil?
Üks suurepärane võimalus on organisatsioonis või organisatsioonide võrgustikus hakata rakendama
kovisiooni.

MIS ON KOVISIOON
Kovisioon on kolleegide või samasisulist tööd tegevate professionaalide regulaarne kohtumine, kus
üksteise kogemuste ja teadmiste koondamisel leitakse lahendusi keerulistele probleemidele ja
kliendijuhtumitele. Kovisioon on leidnud kasutust erinevates valdkondades (üldlevinud meetod, mida
kasutavad paljud oma eriala tippspetsialistid) nt sotsiaalvaldkonnas, tervishoius, hariduses,
psühhoteraapias ja üha enam ka ärisektoris.

LIHTNE KORRALDADA ...
Kovisiooni jaoks pole muud vaja kui grupp samasisulist tööd tegevaid inimesi, kes on erinevatest
osakondadest või organisatsioonidest ja soovi oma töö arendamiseks üksteise kogemustest õppida.
Oluline, et leiduks initsiaator, kes aitab esimesed grupid luua ja toetab nende toimumist.

JA MÄRKIMISVÄÄRSETE KASUDEGA:
Kovisiooni rakendajad on välja toonud järgmisi kasusid:
• Aja maksimaalselt efektiivne kasutamine
• Kõigi osalejate tarkuse väljatoomine ja rakendamine
• Juhendamisprotsessi selge struktuur ja kõrvalekaldumiste välistamine
• Teiste juhtumite lahendamisest õpivad ja saavad kasu kõik osalejad
• Kõik osalejad saavad panustada, keegi ei jää kõrvale
• Kõik on võrdsed, keegi ei hõiva liigselt aega
• Puudub omavaheline konkurents, valitseb toetav õhkkond
• Parimate praktikate vahetamine ebaküpsete soovituste ja hinnangute asemel
• Kiire ja tulemuslik töö ühe küsimuse/juhtumi üle
KURSUSE SIHTGRUPP
Osalema on oodatud kõik, kes soovivad omandada oskusi kovisiooni meetodi kasutamiseks
eesmärgiga tõhustada tööd juhtumitega ja seeläbi enda ning oma kolleegide tööd lihtsamaks teha.
Antud meetodid on eriti vajalikud valdkondades, kus on komplitseeritud, emotsionaalselt rasked
olukorrad nt. sotsiaaltöö erinevad sfäärid, haridus ja tervishoid.
KOOLITUSE TULEMUS
Hästi toimivaks kovisiooniks on oluline, et kovisiooni juhendaja teab ja oskab rakendada:
• grupijuhendamise meetodeid
• tõhusaid arutelu ja lahenduste leidmise meetodeid
• oskab luua grupis lahendustele orienteeritud meeleolu
KOOLITUSE ÜLESEHITUSE ETAPID JA SISU
Koolituskursus koosneb viiest omavahel seotud moodulist.
1. MOODUL 23. ja 24. mai 2013
• Mis on kovisioon
• Kovisioonigrupi juhtimine
• Kovisioonigrupi juhendaja kompetentsid
• Kovisiooni kokkulepped
• Struktueeritud kovisiooni mudel
• Kuidas kovisiooni gruppi käivitada
2. MOODUL 18. juuni
• Grupijuhtimise oskused
• Kovisiooni harjutamine
• Juhendamisoskused

3.MOODUL 4. sept
• Grupijuhtimise oskused ‐ harjutamine
• Kovisiooni harjutamine
• Kovisiooni erinevad mudelid

4.MOODUL 15. oktoober
• Töö emotsioonidega grupis
• Emotsionaalselt keerulised juhtumid
• Supervisioon ‐ alustatud kovisioonigruppidele

5. MOODUL 6. november
• Kovisiooni harjutamine
• Tekkinud küsimuste kaardistamine, lahenduste leidmine
• Parimate praktikate jagamine
• Koolituse lõpetamine

KOOLITAJAD: Signe Vesso, Kaupo Saue, Kaidi Peets, Tiina Merkuljeva, vt www.isci.ee
On alanud registreerimine esimesse gruppi, mida juhendavad Signe Vesso ja Kaupo Saue
Teise grupi avame pärast esimese grupi täitumist ja seda juhendavad Kaidi Peets ja Tiina Merkuljeva.

KOOLITUSGRUPI SUURUS: kuni 14 osalejat
KOHT: Tallinn
HIND: 1100 EUR
SOODUSTUS: Kui samast organisatsioonist osaleb mitu inimest, siis on hind ühele osalejale 990 EUR
REGISTREERUMINE: kaupo.saue@isci.ee, signe.vesso@isci.ee
ISCI KOOLITAD
ISCI koosneb ANSE poolt sertifitseeritud superviisoritest ja coachidest

ISCI KOOLITAD
ISCI koosneb ANSE poolt sertifitseeritud superviisoritest ja coachidest. ISCI liikmed on andnud suur
panuse Eestis kovisiooni professionaalseks arenguks. 2009.a. tutvustas Kaupo Saue intervisiooni ehk
struktueeritud kovisiooni meetodit ESCÜ suvekoolis ühingu liikmetele. 2010.a. juhendasid Kaidi Peet ja Signe Vesso koos teiste heade kolleegidega kovisiooni meetodi tutvustamist ESCÜ infoseminaridel üle Eesti. Kokku toimus 10 infoseminari.
Kuna väga vähe oli ka eestikeelset kirjandust kovisiooni kohta, siis Signe Vesso kirjutas põhjaliku
peatüki kovisioonist Äripäeva Arendus‐ja Koolituskäsiraamatusse. Lisaks on Signe Vesso tutvustanud ja õpetanud meetodit hoolekandesüsteemi ettevõtetes, konverentsidel, terviseedendajatele, õpetajatele, nõustajatele, sisekoolitajatele, tugiisikutele lastekaitsesüsteemis, sotsiaal‐töötajatele, juhtidele nii sotsiaalvaldkonnas kui ärivaldkonnas.

Kaupo Saue on õpetanud ja kasutanud kovisiooni meetodit alates 2008. aastast paljudes
organisatsioonides (sotsiaalpedagoogidele, noorsootöötajatele, lastekodude juhatajatele, pagulaste
tugiisikutele, tava‐ ja erikooli õpetajatele, ettevõtete juhtidele, mentoritele jm), valdavalt
supervisiooniprogrammi või koolituse raames.

Kaidi Peets on aastaid teinud koostööd Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS), kus ta on mentor alustavatele väikeettevõtetele ning tegutseb TTÜ juures organisatsioonide mitmekesisuse edendamise nõustajana. Kaidil on aastetepikkune coachingu, supervisiooni ja koolitaja kogemus, mille raames on ta muuhulgas erinevaid grupijuhtimise meetodeid laialdaselt ise rakendanud ja õpetanud.

Tiina Merkuljeva Tiina on aastaid olnud superviisoriks riskilastega töötavatele spetsialistidele
(sotsiaaltöötajad, psühholoogid, õpetajad), sotsiaalhoolekandes töötavatele spetsialistidele, töötanud
nõustajana Tallinna Linnavalitsuse juurde loodud Koolirahu nõukojas. Supervisiooni raames on Tiina
ellu kutsunud mitmeid kovisiooni gruppe ning õpetanud seda meetodit rakendama. Hetkel juhivad
Tiina Merkuljeva ja Signe Vesso ISCI‐is Eesti lastekaitse töötajatele mõeldud supervisioonisüsteemi
väljatöötamise protsessi.

Kommentaare ei ole: